Feb 6, 2011

സൗമ്യയുടെ മരണം:

തീവണ്ടിയാത്രക്കിടെ മാനഭംഗത്തിന് ഇരയായ യുവതി മരിച്ചു. ഷൊര്‍ണൂര്‍ മഞ്ഞക്കാട് സ്വദേശിനി സൗമ്യ (23) യാണ് മരിച്ചത്. തൃശ്ശൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആസ്​പത്രിയില്‍ ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്. ഗുരുതരമായ പരിക്കേറ്റ സൗമ്യയുടെ തലച്ചോറിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പൂര്‍ണ്ണമായും നിലച്ചിരുന്നു.
Ignª Znhkw ikv{X{Inbbv¡v hnt[bbm¡nbncps¶¦nepw C¶p cmhnsetbmsS s]¬Ip«nbpsS Xet¨mdnsâ {]hÀ¯\w \nebv¡pIbmbncp¶p. s]¬Ip«nsb ]oUn¸n¨ tKmhnµ¨mansb t\cs¯ AdÌv sNbvXncp¶p. FdWmIpf¯v kzImcyØm]\¯n tPmen sN¿pIbmbncp¶ s]¬Ip«n Ignª BgvN ho«nte¡v aS§pt¼mgmbncp¶p ZmcpWamb kw`hapWvSmbXv.
കുടുംബം നോക്കാന്‍വേണ്ടി ജോലിചെയ്യുന്ന, അമ്പത് രൂപയിലധികം ബാഗില്‍ സൂക്ഷിക്കാനില്ലാത്ത പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് സുരക്ഷിതരാകാന്‍ ......................
School Kalolsavam Software and help file .

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom