Jun 30, 2010

ഒന്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ഹാന്റ് ബുക്ക് ഇങ്ങനെ വാങ്ങാമല്ലോ. click here the order

ഒന്‍പതാം ക്ലാസില്‍ പഠിക്കുന്ന SC/ST ഇന്‍സെന്റീവ് സ്കോളര്‍ഷിപ്പി

ഒന്‍പതാം ക്ലാസില്‍ പഠിക്കുന്ന SC/ST വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട 
കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള ഇന്‍സെന്റീവ് സ്കോളര്‍ഷിപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള 
വിവരങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ DPI സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക.
Grub Instalation in Ubuntu-Help file

സ്കോളര്‍ഷിപ്പുകളും ധനസഹായങ്ങളും പുസ്തകം ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം

വിദ്യാഭ്യാസം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിപ്പോരുന്ന വിവിധ സ്കോളര്‍ഷിപ്പുകളും ധനസഹായങ്ങളും കുട്ടികള്‍ക്കും രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കും എന്നും വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ്. സ്കോളര്‍ഷിപ്പുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പുസ്തകം .സ്കോളര്‍ഷിപ്പുകളും ധനസഹായങ്ങളും ലഭിക്കുന്ന മാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും അപേക്ഷായോഗ്യതകളെപ്പറ്റിയുമൊക്കെ അറിയുന്നതിനും അപേക്ഷാഫോമുകള്‍ സഹിതമുള്ള വിവരണങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്ന് തീര്‍ച്ച. താഴെയുള്ള ലിങ്കില്‍ നിന്നും 300 പേജുള്ള ഈ പുസ്തകം ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്തു  ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം

Jun 28, 2010

2005 വരെയുള്ള അധ്യാപകര്‍ക്കും പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ ആനുകൂല്യം

തിരുവനന്തപുരം: കുട്ടികള്‍ കുറയുന്നതുമൂലം ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്വകാര്യസ്‌കൂള്‍ അധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ 2005 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്നു. നിലവില്‍ 1997 ജൂലായ്ക്കുള്ളില്‍ ജോലിക്ക് കയറിയ അധ്യാപകര്‍ക്കാണ് പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ ആനുകൂല്യമുള്ളത്.  തുടര്ന്നു വായിക്കുക

Jun 27, 2010

anI¨ {]hÀ¯\w ImgvNsh¡p¶ kvIqÄ ]nSnFbv¡v ]pckvImcw \ÂIpsa¶v hnZym`ymka{´n Fw.F.t__n Adnbn¨p. D]PnÃmXew apX kwØm\Xew hsc AhmÀUv \ÂIpw. Cu hÀjwXs¶ CXpkw_Ôn¨v Xocpam\apWvSm¡pw. ¹kvSp hnZymÀ°nIÄ¡v D¨`£Ww \ÂIp¶ ]²Xn hym]n¸n¡psa¶pw Fw.F. t__n ImkÀtImSv s]cnbbn ]dªp
Jun 25, 2010

ജൂലൈ മാസത്തെ ശമ്പള ബില്ലിനോടൊപ്പം സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട ഗ്രൂപ്പ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതി(GIS) യിലേക്കുള്ള വരിസംഖ്യാ കിഴിവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പരിഷ്ക്കരിച്ച ഫോം ബി എന്നിവ ഡൌണ്‍ലോഡ് ഇവിടെ നിന്നും  ചെയ്യുക.
സ്ക്കൂളുകളിലെ പ്രവൃത്തി പരിചയ ക്ലബ് രൂപീകരിക്കണം ഓര്ഡറ് ഇവിടെ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

Jun 22, 2010

തലയെണ്ണല്‌ ക്ലാസ്സ് ഇന്ന്

തലയെണ്ണല്‌ ക്ലാസ്സ് ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു.
വൈദ്യുതിയുടെ ദുരുപയോഗം കുറച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതുമായി 
ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ക്കൂളുകളില്‍ ചെയ്യേണ്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് 
വിശദമാക്കുന്ന ഡി.പി.ഐ സര്‍ക്കുലര്‍ click here

Jun 16, 2010

14 percent DA

Flash News : സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും 14 ശതമാനം ക്ഷാമബത്ത അനുവദിക്കാന്‍ തീരുമാനം. ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തെ ശമ്പളത്തോടൊപ്പമായിരിക്കും ഈ തുക ലഭിക്കുക.നിലവില്‍ ഭൌതികസാഹചര്യങ്ങളുള്ള സ്ക്കൂളുകളില്‍ നിന്നും ഷിഫ്റ്റ് സമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിറങ്ങി. [GO. (M.S) 92/10/ G.Edn dt 04.06.2010]. 
പ്രീമെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പിനുള്ള അപേ. അവസാന തീയതി ജൂലൈ 15

Jun 10, 2010

SET KERALA

എല്ലാ വിഷയത്തിന്റേയും സെറ്റ് ഉത്തരസൂചിക ലഭിക്കുവാന് ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്യുക.

Jun 9, 2010

മലപ്പുറം ജില്ലയില്‍ ആശങ്ക ഉയര്‍ത്തി മലേറിയയും വര്‍ധിക്കുന്നു

ഡെങ്കിപ്പനിയും എച്ച്1 എന്‍1 പനിയും ആശങ്ക ഉയര്‍ത്തുന്നതിനിടയില്‍ ജില്ലയില്‍ മലേറിയയും വര്‍ധിക്കുന്നു. അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്ന് എത്തിയവരിലാണ് കൂടുതലും രോഗം കണ്ടെത്തിയത്. ഈവര്‍ഷം 53 പേര്‍ക്കാണ് ഇതിനകം മലേറിയ ബാധിച്ചത്. ഗുജറാത്ത്, ബിഹാര്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍നിന്ന് ജില്ലയില്‍ ജോലിക്ക് എത്തിയവരിലും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്ന് ജില്ലയിലെത്തിയവരെക്കുറിച്ച് സമഗ്രവിവരം ശേഖരിക്കാന്‍ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. അന്യ സംസ്ഥാനത്തുനിന്നുള്ളവര്‍ നിര്‍മാണമേഖലയിലും മറ്റുമായി ധാരാളമായി ജില്ലയിലെത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികള്‍, നാടോടികളായി എത്തുന്നവര്‍ എന്നിവരെ ശരിയായവിധം പരിശോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനം നിലവിലില്ല.

ശുദ്ധജലത്തില്‍ മുട്ടയിട്ട് പെരുകുന്ന അനോഫലിസ് കൊതുകുകളാണ് രോഗം പരത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കൊതുക് നശീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഊര്‍ജിതമാക്കിയില്ലെങ്കില്‍ സ്ഥിതി ഗുരുതരമായേക്കുമെന്ന് വിദഗ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. വിറയലോടുകൂടിയുള്ള ഇടവിട്ടുള്ള പനി, പനി വിട്ടുമാറുമ്പോള്‍ അമിതമായ വിയര്‍ക്കല്‍, അസഹ്യമായ തലവേദന തുടങ്ങിയവയാണ് മലേറിയയുടെ ലക്ഷണം. പനി തുടങ്ങുന്നതിന് രണ്ടുദിവസം മുമ്പുതന്നെ ശരീരക്ഷീണവും തലവേദനയും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറഞ്ഞു. കൃത്യമായ ചികിത്സയിലൂടെ രോഗം ഭേദമാക്കാനാകും. എന്നാല്‍ യഥാസമയം ചികിത്സതേടാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.
General Education – Inviting applications for permission to start Higher Secondary Courses in Govt./Aided High Schools

Jun 7, 2010

ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ആന്‍ഡ്‌ പോസ്റ്റിങ്ങ്‌ മലപ്പുറം ഇവിടെ നോക്കുക

Sixth Working Day Strength Form

SIXth വര്‍ക്കിംഗ്‌ ഡേ ഫോറം ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ

Jun 3, 2010

തലയെണ്ണല്
മലപ്പുറം
ജില്ലയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രൈമറി സ്‌കൂള്‍ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെയും ഹൈസ്‌കൂള്‍ അധ്യാപകരുടെയും ക്ലാര്‍ക്കുമാരുടെയും ലിസ്റ്റ് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍മാര്‍/ ഹൈസ്‌കൂള്‍ പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ ഏഴിനകം ഓഫീസില്‍ എത്തിക്കണമെന്ന് ഡി.ഡി.ഇ അറിയിച്ചു.
Sixth Working Day Strength Form

Protected Teachers details - 2009-10

Protected Teachers in MALAPPURAM details - 2009-10

SSLC SAY 2010 CLICK FOR RESULTS

RESULTS DOWNLOAD HERE
School Kalolsavam Software and help file .

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom