Powered by Blogger.
പഠിപ്പിക്കാനല്ല, കൂടെ നിൽക്കാനാണ് പ്രയാസം. ശാസിക്കലല്ല, സ്നേഹിക്കലാണ് നിർബന്ധം .കുട്ടിയെന്ന് തള്ളാതെ, വ്യക്തിയെന്ന് അംഗീകരിക്കലാണ് പ്രധാനം. ആഘോഷിക്കാനല്ല, ആത്മപരിശോധന നടത്താനാവണം അധ്യാപക ദിനം. ആശംസകളോടെ ബ്ലോഗ് അഡ്മിന്‍

Downloads


       ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റിലെ വിവിധ സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളില്‍ നിന്നുമെല്ലാം ലഭിക്കുന്നവയാണ്. അതു കൊണ്ടു തന്നെ ഇവ ഔദ്യോഗികമോ ആധികാരികമോ അവസാന വാക്കോ ആയിരിക്കുകയുമില്ല. അവയുടെ സാധുത ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ബാധ്യത പൂര്‍ണമായും വായനക്കാര്‍ക്കു തന്നെയായിരിക്കും. അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു കഷ്ടനഷ്ടങ്ങള്‍ക്കും  ബ്ലോഗിന് യാതൊരു ബാധ്യതയോ ഉത്തരവാദിത്വമോ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.
കണ്‍ട്രോള്‍ കീയും f കീയും അമര്‍ത്തി സെര്‍ച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
Final seniority list of HSA for the period from 1.1.2001 to 31.12.2006 1.Order   2. Seniority list
Date           Circular / Order

21.03.2015NTSE 2014 Results - Preliminary dtd 21-03-2015
21.03.2015LSS/USS Exam 2015 - Appointing invigilators and Distribution of Question papers ,OMR Reg. Circular dtd 18-03-2015
21.03.2015Free Uniform to Aided Schools - Fund alloted
21.03.2015SSLC Exam - 2015 -  Absentees entry on line reg
21.03.2015General Transfer 2015 of High School Headmasters/AEO's and Equated categories - Application Invited  Circular 1      Circular  2
20.03.2015Changing School calendar - Guidelines
20.03.2015High School HM Transfer 2015-16- Applications invited
20.03.2015SSLC IT EXAM 2015- Chance will be given to the candidates who could not appear for the IT Exam due to various reasons  - Circular dtd 19-03-2015
19.03.2015Teacher Transfer 2015- 15 on line Applications invited
19.03.2015Mid Summer Vacation for Schools from March 30 - Circular
19.03.2015Updation of Details of ST Students in Sampoorna before 31st March - circular
19.03.2015Annual Exam Time  Table  VIII and IX Revised
19.03.2015Treasury Transactions - Rushing of Bills and drawal of advance towards the close of financial year - Avoidance of - Instructions issued
19.03.2015HSE - Online Indenting  of Text Books +1 and +2 -Last date extended
18.03.2015D.Ed Course 2015 -17 under department quota Applications invited
18.03.2015DLED - Arabic, Urdu under departmental quota Applications invited
18.03.2015DLED Hindi 2015 -16 under departmental Quota Applications invited
18.03.2015Local Holiday on April 1 to all Govt .Offices in Thiruvananthapuram Corporation Limit on account of Beemapalli uroos/Sarkara Devi Temple Festival
17.03.2015HSE - Payment of remuneration to the Higher Secondary Teachers appointed on daily wages sanctioned in 2011-12 academic year onwards
17.03.2015Parappangadi Puthenkadappuram Govt.Mapilla L.P School upgraded U.P School Sanctioned - orders issued
17.03.2015SSLC Valuation March 2015 - Appointment of Camp Officers/Deputy camp officers reg.
16.03.2015Direct Benefit Transfer System - Routing of all benefits through the existing Bank account of beneficiaries - Directions issued
16.03.2015TTC/D.Ed Examination 2015 Date Changed
16.03.2015Higher Secondary - New Schools - Additional Batch alloted..Orders issued
14.03.2015Judgement dtd 18-06-2014 in WP(C) No:10495/14 filed by Smt. Rukhiyabi and others  - Chatthachal Higher Secondary School Kasaragod -Directions of High Court complied with..
13.03.2015Celebration of National Water Day on March 22 reg.
13.03.2015Annual Examination 2014-15 - Circular dtd 12-03-2015
12.03.2015SSLC Valuation Camps 2014-15 reg. Circular dtd 10-03-2015
12.03.2015 LSS/USS Exam 2015 - Distribution of Question Papers and Despatching of Answer Sheets - Instructions
12.03.2015LSS/USS Exam - 2015 Posting of invigilators - Circular
12.03.2015Promotion of clerks - Provisional List
11.03.2015SSLC- Exam 2015 - Students appearing for Exam on 7th day(Saturday evening) - circular List |
11.03.2015Transfer and posting to the cadre of Heads of Departmental High schools/AEO/TTI'S
11.03.2015Performance Audit on implementation of educational development schemes for SC students
11.03.2015Sampoorna circular dtd 09-03-2015
11.03.2015Scheme for the appointment of outstanding sportsmen/women  in public services - modified order
11.03.2015HSE- Condonation of attendance | G.O 1 | G.O 2 |
10.03.2015DPC Higher 2015 - Defective Crs/Crs for the period not available
10.03.2015SSLC Valuation 2015 - Compulsary appointment of examiners  reg
09.03.2015Kerala part time contingent employees provident fund  - Temporary /Non refundable withdrawals - delegation of disbursing officers revised
09.03.2015HSE - Online indenting of Text Books +1 and +2
07.03.2015CWSN- concessions given to SSLC Students extended to Higher secondary Students..G.O.65/2015 G.Edn dtd 06/03/2015
06.03.2015SSLC Grace mark uploading - Revised circular dtd 04-03-2015
06.03.2015HBA Ist and IInd Batch allotment 2014-15 from Budget Provision 2014-15  - Instructions issued
06.03.2015Transfer/Promotion of JS and Head Clerks
06.03.2015Transfer and Posting of officers in the cadre of Personal Assistant to DEO
06.03.2015Promotion as Headmaster in Govt. Blind Schools
06.03.2015Sargolsavam - Grace Mark
06.03.2015HSE - BPL Scholarship 2014-2015 Gen. Category - Date extended
06.03.2015HSE - Exam March 2015 - Concession to IED Students
05.03.2015Pay Revision 2014 - Proposal submitted by KSTA
05.03.2015SSLC Exam March 2015- despatching answer scripts to valuation centres -instructions
05.03.2015SSLC Exam March 2015- Additional Concessions and corrections
05.03.2015SSLC Exam- March  2015 - Concession to CWSN Students - 4th list
04.03.2015SSLC Grace mark entry 2015 - Circular
04.03.2015Supplyco -Suchithwa mission campaigne - competitions to school children
03.03.2015Attukal Pongala Festival -Local Holiday on 05-03-2015  in Thiruvanathapuram District
03.03.2015Incentive to SC/ST Girls - 2014-15 | Instruction | Circular |
03.03.2015Right to information Act- 2005 Formulation of record retention schedule for public authorities - directions issued
02.03.2015Appopintment of Teachers -preference between candidates acquiring equal marks - modified orders issued
02.03.2015
28.02.2015Mid day meals Scheme circular dtd 26-02-2015
27.02.2015IT Annual Exam Circular 8, 9 Std.
27.02.2015Updation of Employee details in SPARK reg.
27.02.2015
27.02.2015
27.02.2015HSE- Social security mission reg.Circular
27.02.2015HSE - Standard operating procedures to deal with the terrorist attacks on schools reg.circular
27.02.2015HSE -Exam 2015- constitution of vigilance squads in districts - deputation of officials sanctioned
27.02.2015 Retirement on superannuation of the Gazetted ministerial officer wef 28-02-2015 AN
24.02.2015 Extra curricular activities in school - circular
24.02.2015Conversion of Drawing Post Music - a case study
24.02.2015Aided School Transfer against norms - petition disposed- orders issued - A case study
23.02.2015SSLC - CE Mark Uploading - Instructions
23.02.2015Local Holidays 2015 - Palakkad District
23.02.2015LWA for 5 Years - Cancellation of unavailed portion of leave  in compliance with the judgment of Kerala High Court
23.02.2015HSE - Invigilation option - Date Extended
23.02.2015Right to information:Guidelines and Suo moto disclosure
21.02.2015HSE -Transfer of Higher secondary school Teachers - Guidelines amended G.O.P No:37/2015 Gen. Edn dtd 6-02-2015
21.02.2015HSE - Govt/Aided Schools - Guidelines for PTA Functioning reg No:10073/2014 Gen.Edn dtd 06-12-2014
21.02.2015School Books available in E - Basta Portal(www.ebasta.in)
21.02.2015Integration of nine more Banks with e-treasury portal sanctioned
21.02.2015HSE -Deputy Chief Posting - Kasaragod District
21.02.2015HSE - Name of Schools who have not furnished details of Chief for Higher Secondary Exam 2015List |  Circular |
21.02.2015HSE -Posting of Deputy Chief- Circular
21.02.2015HSE -First Year Candidate list Verification reg.Circular
21.02.2015HSE - School level CE Monitoring - Modification in Schedule
20.02.2015
20.02.2015
20.02.2015
20.02.2015
20.02.2015
19.02.2015
19.02.2015D.Ed. Practical Guidelines
19.02.2015Asram, Ekalavya, Model Schools - Appointment of Teachers
16.02.2015Transfer of Gazetted Ministerial Staff reg-Circular
16.02.2015Final Seniority list of Administrative Assistants
16.02.2015SSLC EXAM 2015- Hall Ticket Published - Circular
16.02.2015Introduction of New Scheme - Sukanya Samridhi Scheme for welfare of Girl Child
13.02.2015K -TET Exemption granted to the Teachers appointed during 2014-15 for the period of 5 Years
13.02.2015PEECS Center in Govt/Aided HSS - Instructions to Principals
12.02.2015SSLC Final A list 2015 - Revised circular dtd 12-02-2015
12.02.2015Local Holiday to All Govt. offices and Schools in Attapadi Tribal area on 18-02-2015 in connection with Malleshwara Temple festival
12.02.2015Dying in Harness - Appointment of dependants in Aided Schools - Case Study
12.02.2015HSE - Condonation on shortage of attendance reg.
12.02.2015HSE - +2  Replacing defective Hall tickets reg
11.02.2015SSLC A list 2015 - Revised circular dtd 10-02-2015
11.02.2015SSLC A list 2015 Published - Circular
11.02.2015HSE - Guest Teachers appointment in Govt.Schools reg.
10.02.2015Free KSRTC Bus Travel upto +1 students sanctioned - order
10.02.2015IT EXAM 2015 - Notification
10.02.2015
09.02.2015Transfer, Posting to the cadre of Heads of departmental High Schools/AEO'S/TTI'S and equated categories
09.02.2015Persons in service belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes -Temporary Exemtion from passing special Tests or departmental Tests - period of exemption extended
09.02.2015Consideration of broken Service against regular vacancy being eligible for probation - Judgement
07.02.2015Payment of Dearness Allowance to Govt.Employees and Dearness relief to pensioners-orders issued
07.02.2015Transfer, Posting to the cadre of Heads of departmental High Schools/AEO'S/TTI'S and equated categories
06.02.2015CE Marks Help file by PareekshaBhavan
06.02.2015HSE -National ICT Award - Applications Invited
06.02.2015Transfer,Promotion and Posting of Junior Superintendents
05.02.2015Annual Examination Time Table HS |HS Attached UP/LP | LP/UP Muslim Schools |
05.02.2015Transfer and Posting of officers in Gen.Edn.Dept
04.02.2015SSLC Exam Valuation 2015 |Instructions|CircularWebsite |
04.02.2015SSLC Candidate List Correction Date Extended to 07-02-2015 Press Release
04.02.2015HSE - Exam 2015 Dates
04.02.2015Man Power statement for creation of Posts
02.01.2015SSLC - A List - Final Print   reg.
02.02.2015HSE - Lahari Virudha club reg.
02.02.2015DPC Lower - 2015 Details of Cr Received/Defective CR's for the period not available
01.02.2015Income Tax - Time Schedule for Govt Deductors
30.01.2015SSLC A list correction  - date extended - intimation from Pareeksha bhavan
30.01.2015Pulluvan Thachar Caste included in state backward community list - Gazette Notification
30.01.2015Cluster Training for LP/UP Teachers - urgent circular from DPI dtd 30-01-2015
30.01.2015HSE  - Safety of children - Guidelines
29.01.2015
CWSN - SSLC Examination March 2015  Dist. wise details -List 1List 2 |Order |
29.01.2015KSR - Commutation of leave into another kind of leave - clarification issued
29.01.2015Noon meal Supervisory post - Govt. ltr  to DPI
29.01.2015
29.01.2015PTA Activities in Schools - Revised Guidelines
29.01.2015Retirement on superannuation of Gazetted Ministerial Staff
28.01.2015Ration card Renewal - Direction from DPI
28.01.2015General Transfer of Junior Superintendents
28.01.2015Implementation of nodal officers for food security
27.01.2015HSE - Concession to the students with special needs
26.01.2015Distribution of Pre matric Scholarship- scheme 2013-14 -rectification of anomalies reg.
24.01.2015SSLC Model Exam 2015 - Time table and circular
24.01.2015Clarification on deployment of Govt.School Teachers
24.01.2015
24.01.2015
23.01.2015SSLC  2015 A list  correction - Circular
23.01.2015
23.01.2015
23.01.2015
21.01.2015Celebration of National Voters' Day-Administering of National Voters Day Pledge in all Government Departments and Educational Institutions-Instructions issued.
21.01.2015
20.01.2015Unauthorised printing of TR 5 reciepts by aided schools of Kasaragod district - cancellation of leaves reg.
20.01.2015HSE - Concession to the students with special needs
20.01.2015HSE -  Appointment of Principals reg.
20.01.2015HSE- BPL Scholarship- Arts, Sports and IED - application reg
20.01.2015HSE - Applications of HSST's should be submitted through Principals
19.01.2015Treasury deposits -Allowing interest to Personal deposit accounts of Educational Institutions - sanctioned
17.01.2015Kerala state eligibility Test(K TET) - exemption orders issued
17.01.2015HSE - National Award for Teachers - Nominations Invited
17.01.2015HSS-NSS -Participation in Run Kerala Run
16.01.2015HSS - Plus One - First Year Model Exam 2014-15 change in dates reg.
16.01.2015HSS- NSS Grace mark Application and PAC
16.01.2015HSE -BPL Scholarship Gen.Category Time extension reg.
15.01.2015Important Notice from Spark to NPS subscribers
14.01.2015HSE- Plus Two - Model Exam 2014-15 - Notification and Time Table
14.01.2015LSS/USS Exam - Instructions to various levels of officers
14.01.2015Childline activities - creating awareness among children - circular
14.01.2015Scholarship for HS, HSS Students of economically weaker section of forward communities
14.01.2015Palliative care Day on 15-1-2015 - directions and Pledge
13.01.2015PSC - Departmental Test- January2015 - Time Table
13.01.2015Final Seniority list of Senior Superintendents in the Gen.Edn Dept. for the period from 17-10-2010 to 17-09-2012
13.01.2015HSE - Awarding Grace marks to the NCC Cadets in the Plus two examination for the year 2015
13.01.2015Scheme for excluding creamy layer from the Socially and Educationally Backward Classes for reservation in admission to Professional Degree Courses
12.01.2015Appointment in less than one academic year - Approval - case study- G.O (Rt)No:29/2015 G.Edn dtd 5-1-2015
12.01.2015Approval of teachers appointed prior to 1-6-2011-case study-G.O (Rt)No:5791/2015 G.Edn dtd 31-21-2014
12.01.2015Arabic language study -omission of the word Muslim from KER chaper XXIII 2 A1
09.01.2015SSLC IT  Model Exam 2015 - Circular
09.01.2015Promotion. Transfer and postings to the cadre of Heads of departmental High schools/AEO'S/ TTI'S
09.01.2015Transfer and postings to the Heads of departmental High Schools/AEO'S/TTI'S
09.01.2015HSE - Examinations 2015 Modifications/Additions supplementary to the notification dtd 26-09-2014
09.01.2015HSE - OA NO's of  1175/2014, 416/2014, 1020/2014,1072/2014,1358/2014,1517/2014 -orders of the Honourable Kerala Administrative tribunal - complied with - order
09.01.2015Forwarding of contingency bills to DHSE before Jan 31 reg
08.01.2015National Teachers award  - 2014-15
08.01.2015Transfer and Posting of Heads of Panchayath High Schools
08.01.2015Provisional Seniority List of officers in the cadre of Senior Superintendents
08.01.2015HSE - Principals Meeting - Kasaragod and Idukki
08.01.2015Appointment in uneconomic schools- A case study-G.O.(Rt)No.5739/2014/G.Edn Dated, 29.12.2014.
08.01.2015Appointment of Vidya Volunteers reg. Circular
08.01.2015KEAM 2015 Prospectus modified
08.01.201555th Kerala School Kalolsavam - Identity Card
08.01.2015Introduction of Balasanthwanam 2014 - Providing assistance for the treatment of cancer affected children
07.01.2015Financial Year 2014-15 Aided School - School uniform for children -Sanctioned
07.01.2015L.S.S/U.S.S Exam 2015 - Notification
07.01.2015
07.01.2015HSE - Promotion and by transfer appointment and posting in the cadre of Principals in Govt. HSS
07.01.2015HSE - Aided -Additional batches created in the post creation order for the academic year 2011-12 and 2012-13 academic years modified
07.01.20151. Circular
2.Seniority - Provisional list of U.D  Clerks 1.1.2006 to 31.12.2010
07.01.2015D.Ed Second Semester Exam Results Published..Click here
06.01.2015KEAM 2015 -online submision of application - Training programme for  HSST(Computer Science)
06.01.2015How to update Mozilla firefox - a help file by maths blog
05.01.2015HSE - Std XI and XII remittance of exam fee with superfine extended to Jan 12 -circular
04.01.2015State level School Kalolsavam - Programme schedule
02.01.2015
02.01.2015
02.01.2015
02.01.2015
01.01.2015
01.01.2015
31.12.2014
30.12.2014
30.12.2014
30.12.2014
30.12.2014HSE - CE Monitoring 2014-15 Subject Council meeting
30.12.2014
30.12.2014
30.12.2014
29.12.2014
29.12.2014
29.12.2014
29.12.2014
29.12.2014
29.12.2014
27.12.2014
27.12.2014HSE - CE Monitoring 2014-15 Subject Council meeting
27.12.2014HSE - One day Seminar on Scholastic backwardness among Higher Secondary children
26.12.2014Snehapoorvam Padhati - Directions
26.12.2014Aided School Judgement-G.O.(Rt)No.5676/2014/G.Edn Dated, Thiruvananthapuram,23.12.2014.
24.12.2014Teachers Bank and Staff Fixation - Guidelines
24.12.2014Restricted Holiday On March 12, 2015 to Government employees and Teachers belong to Nadar Community
24.12.2014Educational allowances to the parents(employees) of disabled children - Clarification
24.12.2014Income Deduction from Salaries during the Financial Year 2014-15 Circular
22.12.2014Observation of observation of Good Governance Day on Dec 25 Letter to NSS Programme officers
22.12.2014SSLC Examination March 2015- Erratum in Notification reg
22.12.2014Distribution of Iron & Folic Acid Tablets to school Children - Circular
22.12.201435Th National Games -Run Kerala Run - Instructions issued
22.12.2014HSE - Cancellation of regularisation of employees - without PSC Verification reg.
22.12.2014HSE -CDIT - Cyber Darshan Awareness Training to Teachers about ill effects of Cyber Crimes
20.12.2014Implementation of National Pension System - Applicability of the Scheme - Clarification issued
20.12.2014Medical Reimbursement -Verification of essentiality certificate by competent authority- specification of admissible amount - Instructions to Heads of Dept.
20.12.2014Reporting of anticipatory vacancies for LDC June 2015 G.O 25085/adv.c3/2014/P&RD dtd15/12/2014
20.12.2014Reporting of anticipatory vacancies through email to KPSC orders issued 2474/adv.c3/2014/P&RD dtd 5-12-2014
20.12.2014Revision of monthly work report.reg
20.12.2014Instruction to file annual property statement on line for employees reg.
19.12.2014Transfer and posting of Heads of Panchayath High Schools
19.12.2014Exemption from Malayalam as Compulsory Subject in SSLC Exam 2015
19.12.2014Transfer of Teacher in Ekalavya/Asram /Model residential Schools
19.12.2014GPAIS - Extension  of Time limit for deduction  and remittance of Premium for the Year 2015
19.12.2014Transfer and posting of officers in the cadre of HS/AEO'S/TTI'S
19.12.2014HSE - CE monitoring Schedule 2014-15
19.12.2014Std XII Remittance of fee date extended
19.12.2014BPL Scholarship  - directions to Principals
18.12.2014Public Entrance Exam Coaching Scheme -PEES Crash Course  - Circular
18.12.2014Screening of Students film - Manal chigthrangal reg
18.12.2014
17.12.2014Appointment to  the last grade Service -PSC  Verification and PSC Verification made mandatory for the regularization of service
17.12.2014HBA Scheme extended to Panchayath/Municipality School Staff
17.12.2014Kerala Right to service act 2012 -No separate application for the service of various Govt.departments
17.12.2014Malayalam official language  - formation of new samithi  - orders issued
17.12.2014Delay in disbursing Pensionary benefits -Imposing Penal interest reg.
17.12.2014Snehapoorvam - Revised Guidelines |Website|
15.12.2014Distribution of 'Daivadasakam' chart in Schools - Charts available in DDE offices - circular
15.12.2014Public Entrance Exam Coaching Scheme - Crash Course through Victers Channel
13.12.2014HSE - IInd Term Exam(Christmas Exam)- Guidelines
13.12.2014HSS- Sanction accorded to purchase Lab Items for 401 Govt.Higher Secondary schools - Circular and list of articles to be purchased dtd 13-11-2014
12.12.2014Cabinet gives approval for teachers’ package and teachers’ bank associated with it - Press release
12.12.2014LSG Dept. - Birth/Death certificates downloaded from website - approved as authentic document - order issued
12.12.2014Sampoorna - verification of data and photo uploading  of X Std Students  - Time limit
12.12.2014Seniority list of  HSA'S from 1.1.2001 to 31.12.2006  - Service Card called for.
11.12.2014Regularisation of Strike period
10.12.2014Minority Prematric Scholarship - Circular to Schools
10.12.2014Second Terminal Exam - 2014 collection of question papers reg
10.12.2014Application for leave with out allowance - guidelines
10.12.2014HSE -PTA Guidelines Modified - order
10.12.2014Library Science Examinat|ion March 2015 Notification
10.12.2014Promotion Transfer and posting of officers in the cadre of heads of HS/AEO'S and TTI'S
09.12.2014Integrated education to the disabled children -order
09.12.2014Departmental Promotion Committee(higher/lower) -Submission of Confidential Report reg
09.12.2014HM/AEO Promotion -Exemption from Department Test - Date extended
09.12.2014HBA advance 2014-15 extension of date
09.12.2014Attachment of Schools in  Muvattupuzha AEO
08.12.2014Observance of Human Rights Day on 10 th Dec.
| Circular | Pledge |
08.12.2014Equivalency  if Qualification for Posts included in the Special Rules - Issuance of Timely modification
08.12.2014Parliamentary affairs Ministry - Representation of M.P'S In Govt.functions reg. - orders issued
08.12.2014HSE - International Human Rights Day -All Govt.Institutions should take Pledge on Dec 10  - Circular
08.12.2014Renewal of fixed deposits -Delegating the power to District Treasury Officers Sanctioned
06.12.2014Holiday on 15-01-2015 to Govt.Offices and Educational Institutions in Thiruvananthapuram,Palakkad, Pathanamthitta,Idukki and Wayanad Districts on account of Thaipongal - orders issued
06.12.2014Reporting of anticipatory Vacancies for LDC - orders issued
06.12.2014Approval or Rejection of cases -proceedings of DPI
1.Order:KDi/EM2/7913/14/DPI  
2.Order:KDi/EM2/40119/14/DPI  
3.Order:KDi/EM2/65211/14/DPI 
4.Order:KDi/EM2/77587/14/DP
5.Order:KDi/EM2/84495/14/DPI
06.12.2014Kerala State Schools Athletic Championship- Schedule of events
05.12.2014Appointment in LWA Vacancies-Teaching/non Teaching staff clarification ltr No:50254/2014 dtd 27-10-2014
05.12.2014Promotion - Last grade employees- Advance increment clarification cir No 41830 dtd 14/07/2014
05.12.2014Discontinuing dissection of rare/endangered plants and animals in School laboratories circular No 41030/2013 dtd 5-10-2013
05.12.2014HSE- Data collection of Lab Assistants(SC/ST) in Govt. HSS - urgent
04.12.2014Implementing  E Treasury System- decisions taken in the meeting of  treasury director
04.12.2014EAP - Field level Training of HSST'S in 6 core Subjects- Posting of RP'S reg.
04.12.2014HSE - Remittance of Exam Fee for Std XI - date extended
04.12.2014CWSN -SSLC Exam March 2014-15 District wise Details
04.12.2014KGT Examination January 2015- On line Application
03.12.2014HSE - Practical Evaluation - Zoology -Guidelines
03.12.201410 Pay Revision Commission - Tenure Extended to 30.6.2015
03.12.2014
03.12.2014
02.12.2014
02.12.2014
02.12.2014
02.12.2014
02.12.2014
02.12.2014
02-12.2014
30.11.2014
30.11.2014
30.11.2014
28.11.2014General Education Department-Qualifications and methods of appointment for the post of Headmasters Assistant Teachers and Special Teachers appointed to the Schools for the Handicapped-Modified-Orders issued.G.O.(Ms)No.245/2014/G.Edn Dtd,24.11.2014
28.11.2014HSE - Awarding 3% Grace marks to facilitator students of Higher Secondary course ho secure 95% attendance in games related activities in the 35th National Games Kerala
28.11.2014Prathibha Scholarship 2014-15 Rank  List Published..Click Here to View
27.11.2014
SSLC Examination March 2015 A list ARC/BT/CCC |B list Private |Form C |Form D | Form E/F |Form G |
27.11.2014Noon meal cooking charges 2012-13 Clarification-DPI ltr dtd 21-11-2014
27.11.2014
26.11.2014
26.11.2014
25.11.2014
25.11.2014Login ID and Pasword alloted to Newly sanctioned Higher Secondary Schools to login to DHSE Portal-Circular
25.11.2014HSE- Time Table of Second Term Exam 2014 Revised.Revised Time Table dtd 25-11-2014
25.11.2014Displaying of Name boards of Official Vehicles in Malayalam Reg.
25.11.2014Steering Committee to supervise the School curriculum and Syllabus reconstituted
25.11.2014Re deployment of Surplus PET as  Part Time Instructors Through SSA Reg.
25.11.2014
KTET 2014 Rectified Answer Keys Click Here
24.11.2014
Kerala School Sasthrolsavam 2014-15 Programme Notice
24.11.2014
24.11.2014
24.11.2014Interest Free Medical advance - Inclusion of Date of Birth and Permanent Employees Number in the sanction Order G.O.P 98/2014 Fin 13-11-2014
24.11.2014JRC A, B Level Exam postponed to Jan 10
22.11.2014Revised Mid Term Exam Time Table
22.11.2014
22.11.2014Permission for purchase obooks for school library
22.11.2014Provisional Seniority list of officers in the cadre of senior Administrative Assistant
22.11.2014Provisional Seniority list to the cadre of joint Deputy Director,Deputy Director of education and DEO'S
21.11.2014Transfer and posting to the cadre of departmental HS/AEO'S and TTI'S
21.11.2014Teaching and Non Teaching Staff in local self governing dept.coming over to Govt.Service - option called for
21.11.2014
21.11.2014
21.11.2014
21.11.2014
KGT Examination January 2015 Notification
21.11.2014
19.11.2014
19.11.2014
18.11.2014
Kerala School Sasthrolsavam(State Level) | Programme chart | Identity card |
18.11.2014
18.11.2014
17.11.2014
16.11.2014PSC Departmental Test - Notification
16.11.2014Cancellation of GO for the Appointmentof Part Time Instructor- SSA
17.11.2014State Level School Sasthrolsavam2014 - Notification - change of date of extension of inauguration | Appeal Entry Form|Identity Card form |
16.11.2014Higher Secondary +1 and +2 - Remittance of exam fee - Date extended
16.11.2014HSE - Special Order Admission Details Entry & Verification of Total Admitted List : Instruction to principals
16.11.2014PSC Departmental Test - Notification
16.11.2014Nursery Teachers Education Course Exam March 2015 - Notification
15.11.2014Observance Of Quami Ekta week from Nov 19 to Nov.25
15.11.2014Kerala State Insurance Department - Amendment to revive lapsed Polices
15.11.2014Preparation of database in respect of State Service Pensioners -PRISM (Pensioner Information System) - Entry of data of pensioners in PRISM - Holding the original Pension Payment Orders in treasuries
14.11.2014State level C.V Raman Essay Writing Competition - Result
14.11.2014Kerala School Sasthrolsavam  - Identity Card
14.11.2014Posting of part time Instructor reg.
14.11.2014Distribution of OBC Prematric Scholarship Reg.
14.11.201410th Standard equivalency 2014 Say Exam Hall Ticket - Click here to Download
13.11.2014Mid Term Exam Time Table | HS Section |LP&UP |Circular|
13.11.2014Transfer and Posting to the cadre of departmental HS/AEO'S and TTI'S
13.11.2014RMSA Fund Utilization Circular
11.11.2014Chithrarachana Competition
07.11.2014Information regarding Management Training to DEO'S conducted by SIEMAT -Kerala
07.11.2014Art Education included in School Curriculum
07.11.2014HSE- Panchayath Schools -Option -Seniority list
07.11.2014HSE -Haritham -Haritha Sparsham Competitions for students
06.11.2014D.Ed Curriculum -Comments and creative suggestions invited -circular
06.11.2014Inclusion of PIN Codein the name boards of Government Officers and the contact telephonenumbers & e-mail addresses of the senders in all Government Communications-Strict compliance-Reg.
06.11.2014Providing Caste Certificate to the Nadar Christians(S.I.U.C) - Guidelines issued
06.11.2014HSE - Awareness activities against alcoholism and drugs in Schools
05.11.2014OBC Prematric Scholarship - Distribution through Direct Benefit Transfer scheme reg .
04.11.2014Pension for Retired Employees -Guideline for Pension - orders issued
04.11.2014Right to Service act - Instructions to RDD and Higher Secondary School Principals
04.11.2014Monthly Financial Assistance for hemophilia affected - Guidelines amended - orders issued
04.11.2014General Administration (Co-ordination)Department-NOTIFICATION-PublicHolidays to the Public holidays underthe Government of Kerala during the calendar year 2015 G O. (P) No.304/2014
04.11.2014General Administration (Co-ordination) Department- NOTIFICATION-Public Holidays under NI Act in Kerala for the Calendar year 2015 G.O. (P) No. 305/20l4
04.11.2014ASAP - Institutions which are declared as Skill Development Centers (SDC)DO. Letter no. 101/SS
List of Skill Development Centers (SDC)
03.11.2014National Pension System - List of PRAN missing Employees - Deptwise
01.11.2014Sampoorna - Extension of date for correction in SSLC Students Details
01.11.2014National Integration - observance of Quami Ekta Week from 19-11-2014 to 25-11-2014
01.11.2014Eligibility to the family members of former Govt.Employees who were in receipt of compassionate allowance - Clarification
01.11.2014Concession to children with special needs(CWSN) appearing D.Ed Examination - November 2014
31.10.2014Public Holidays for the Calendar year 2015 - Notification- G.O.P 305/2014 dtd 31/10/2014
31.10.2014Obtaining Duplicate/ Triplicate Certificate from VHSE -Revised directions
31.10.2014Department Test Training to SC, ST  Students
31.10.2014Paithrukam -Kerala Piravi - Guidelines on activities in Schools by Diet Thrissur
31.10.2014Right to Education Act-Notifying local authorities and Preparation of activity mapping for local authorities-Orders issued.
31.10.2014B.Ed Course 2014-15 Selection of candidates under departmental Quota
31.10.2014HSE- School Kalolsavam -Fund sharing -Directions to Principals
31.10.2014HSE -NSS - National Integration Journey -List of Selected officials and Volunteers
31.10.2014HSE- International Book Fair and Science Fair - Directions
30.10.2014SSLC Exam March 2015- Orientation Programme for HM's Reg.
30.10.2014SIEMAT - Kerala - Management training
30.10.2014HSE - Remittance of fee for std XI - date extended
30.10.2014HSE -Field level training of HSST - Constitution & Orientation of monitoring Team
29.10.2014Observation of 31st October 2014 as Rashtriya Sankalp Divas(National Re dedication Day) reg.
29.10.2014Appointment of Employees on Daily Wages - Enhancement of Daily Wages in respect of Various Categories - Orders issued 
29.10.2014 Eligibility to the family members of former Government employees who were in receipt of compassionate allowance - Clarification
29.10.2014HSE - Training Program for Headmaster & computer teacher of newly upgraded schools - Venue change reg.
28.10.2014National Pension System - Deployment of Personnel from treasury Department to Finance NPS Cell - Extension for a further period of three months -Sanction accorded
27.10.2014Duplicate admission - Govt/Aided Schools - Chance given to Schools to remove or edit details up to 30-10-2014 5.00 PM
27.10.2014SSLC Examination March 2015- Appointment of deputy chief supdt in Gulf Region  -Circular
27.10.2014SSLC Examination March 2015- Appointment of deputy chief supdt in Lakshdweep -Circular
27.10.2014First and Higher Certificate Examination in Physical Education March 2015 -  Notification
27.10.2014Malayalam - Sreshta Bhasha -Bharana Bhasha Celebrations - directions
27.10.2014Transfer/postings to the cadre of heads of departmental HS/AEOs/TTIs
27.10.2014Special School Kalolsavam 2014-15 Report
27.10.2014Diploma examination in Language Education (DLED) Hindi, Arabic,Urdu – March - 2015- Notification
27.10.2014HSE - Training for Scout masters VI Batch - Change of Venue reg.
25.10.2014K TET 2014 - Answer Keys - Category 1 Category 2  category 3  Category 4
25.10.2014NuMats Registration(Sub District level) Date Extended
25.10.2014Time bound Higher Grade - Granting belated option - Case Study
25.10.2014Injury during  duty time - Special Disability Leave Sanctioned - case study
25.10.2014Appointing Protected Teachers in newly upgraded Schools - Case Study
25.10.2014Kerala State - Bharath Scouts & Guides Token Flag price enhanced to Rs.10 G.O
25.10.2014THSLC Exam March 2015 Notification
25.10.2014AHSLC Exam March 2015 Notification
25.10.2014SSLC (Hearing impaired)Exam March 2015 Notification
25.10.2014THSLC(Hearing impaired) Exam March 2015 Notification
25.10.2014HSE - Directions to Principals under RDD Tiruvananthapuram
24.10.2014HSE - IED Scholarship - by Janakeeyasoothranam prog.directions
24.10.2014SSA Director's letter about cluster training to primary Teachers
24.10.2014
24.10.2014
23.10.2014
23.10.2014
21.10.2014Application form for interest free medical advance to Govt Employees
21.10.2014National Pension System - Delay in Registration of employees coming under NPS - Instructions
21.10.2014Payment of Pensionary benefits -Form of LC/NLC issued-Modified Circular No 90/2014 dtd 08/10/2014
21.10.2014Payment of Pensionary benefits -Form of LC/NLC issued-Circular No 5/83 Fin dtd 09-02-1883- Modified orders issued.
20.10.2014Transfer,Promotion and posting of officers in the cadre ofADPI,DDE & DEOs
20.10.2014Permanent/Temporary relinquishment of promotion as Headmaster/Headmistress in panchayath High Schools
20.10.2014Training programme for Headmasters and Computer Teachers of New  and upgraded Higher Secondary Schools
20.10.2014
20.10.2014HSE - Sugama Hindi Pareeksha - Directions to Principals
20.10.2014HSE - Application Invited for Self Financing NSS units
19.10.2014Backward Communities Development- Pre-matric Scholarship Distribution-G.O.No.90/14/dt 10/10/2014.
18.10.2014Snehapoorvam' Project- Guideline renewed - Orders issued.
18.10.2014Kerala Financial Code Vol.Form 58 incorporated - orders issued
18.10.2014Transfer and deployment of Surplus Teachers HSA - Core Subjects - Kasaragod District
18.10.2014Transfer and deployment of Surplus Teachers HSA (Language) Teachers - Kasaragod District
18.10.2014Transfer and deployment of Surplus PD Teachers/LPSA/UPSA(Malayalam)  - Kasaragod
18.10.2014HSE - Std XI Revaluation  and Scrutiny - date of submission reg.
18.10.2014Special School Kalolsavam - Change of date
17.10.2014SSLC Exam March 2015 - Notification
17.10.2014Approval of appointment in uneconomic Schools - Appeal - Case Study
17.10.2014Conversion of Drawing post into Physical Education Post - Revision Petition - Case Study G.O.
17.10.2014HSE - Application invited for starting Kalakshethra centres in Higher secondary Schools
16.10.2014District Merit Scholarship - Notification
16.10.2014HSE - Plus One admission to the Year 2014-15 Marginal Increases in Seats Allowed..Orders issued
16.10.2014HSE - Improvement /Supplementary Exam -Sanctioning of Scribes to CWSN students..Permission Granted
16.10.2014National Pension System -Crediting arrears of Pay and Dearness allowance in respect of State Govt.Employess to GPF - Clarification
15.10.2014Backward Communities - Revised eligibility Criteria for applying Prematric Scholarship.
15.10.2014Digitalizing the History of Schools completed Shatabdi reg.
15.10.2014Essay Competition for Higher Secondary Students by Bamboo Mission..Direction to Principals
14.10.2014Conducting Sub District/ Revenue District IT Fair  - Guidelines
14.10.2014Second Terminal IT Exam Circular
14.10.2014Media Award  54th School Kalolsavam Press release
14.10.2014School Health Programme -Providing albendazole to students reg.
13.10.2014Granting of recognition to Unaided Schools following State Syllabus -Time extended for submitting Applications
13.10.2014Enhancing Travelling Allowance of office attendants performing  Treasury Duty Sanctioned G.O(P)202/2014 Fin dtd 31-05-2014
13.10.2014HSE - National Integration Journey Reg.
13.10.2014HSE - Application for IED Grant -Instructions to Principals
13.10.2014Swach Bharath Swach Vidhyalay Abhiyan reg
13.10.2014Sugama Hindi Pareeksha reg
13.10.2014Foreign Tour of Govt.Officers, Executives,Directors etc. Instructions issued
10.10.2014RTE Act - Notifying local authorities and preparation of activity mapping for local authorities
09.10.2014Govt/Aided Schools - Instructions to verify UID Details
09.10.2014Inter District Transfer of Teachers
08.10.2014Road Safety Pledge to be taken in School Assembly
08.10.2014Transfer and Postings to the Heads of Departmental HS/AEO'S/TTI'S
08.10.2014ICT Training for HSA'S and Newly Promoted HM's
07.10.2014OBC Prematric Scholarship - Guidelines, Application. Circular  and List of OBC Communities
07.10.2014Appointment of BRC Trainers on deputation Basis
07.10.2014Two family Pensions for Military and Civil Employment..Orders issued
04.10.2014Public Holiday to Educations Institutions and Govt.Offices on 06-01-2014 G.O Dated 04-10-2014
04.10.2014Gandhi Jayanthi Online Quiz for High School Students
04.10.2014NuMATS Registration Date Extended  ltr dtd 30-09-2014
04.10.2014Compassionate Employment Scheme -Seniority Guidelines rectified ..Orders issued
04.10.2014Gandhi Jayanthi Quiz on 07-10-2014 at Vanchiyur, Thiruvananthapuram
04.10.2014HSE - Student centric programme -Special Program for career guides at RGNTYD -Deputation of Staff reg
03.10.2014Wages of School Counselor enhanced G.O
02.10.2014October 6 th Public Holiday to Educational Institutions - Press Release
02.10.2014Inspire Award - Selected Students list 
02.10.2014State Level Role Play Competition on 10-10-2014 at Kerala Gandhi Smaraka Nidhi Thycaud
02.10.2014Online Quiz Programme in Connection with Gandhi Jayanthi Varaghosham
01.10.2014Higher Secondary -Financial Assistance to IED Students under RDDErnakulam-Application called for
01.10.2014Higher Secondary Examination March 2015 Notification
01.10.2014Clean Campus-Safe Campus- Celebration of Gandhi Smriti from October 2 to Oct 10 reg
01.10.2014HSE - Plastic Collection drive on Oct 2
30.09.2014Higher Secondary - Study Tour - Regulations
30.09.2014Swatchatha Bharath mission Pledge(Swatchatha Shapath) to be taken on October 2nd in Govt. Institutions  | Pledge | Circular |
30.09.2014Gandhi Jayanthi Celebrations DPI'S ltr to DDE'S dtd 22-09-2014
30.09.2014Promotion during the currency of Penalty of withholding increment or  without cumulative effect under KCS(CC&A) Rules reg
30.09.2014Logo invited for Vidyarangam kalasahithya Vedi
29.09.2014OBC Prematric Scholarship - |Guidelines |Application|
29.09.2014Time Table -Muslim School Calendar-Change of Date
29.09.2014Permanent/Temporary relinquishment of HM'S/AEO'S
29.09.2014Seniority List of Junior Clerks Circular  List
29.09.2014HSE - Procedures to be followed while taking Disciplinary Action against students - Instructions to Principals
29.09.2014Complete D A Chart
29.09.2014WIFS Presentation on Uploading  Data from Schools
29.09.2014WIFS Presentation on Anaemia Prevention
29.09.2014Collection of Details about employees with Disabilities
29.09.2014HSE - By Transfer appointment of HSA/UPSA/LPSA as HSST
27.09.2014Higher Secondary - School codes alloted for Newly Sanctioned Higher Secondary Schools
27.09.2014Collection of Staff Details of Management Schools  DPI'S Letter to Corporate Managers/Managers having more than one school.. DPI ltr dtd 26-09-2014
27.09.2014Aided Status to Special Schools..Application invited from Schools  circular dtd 17-09-2014
27.09.2014Honorarium to the Staff of Pre Primary Section in Aided Schools
27.09.2014Higher Secondary - Celebration of Gandhi Smriti and Clean Campus drive reg. Circular
27.09.2014HSE- Special Fee remittance/utilization & opening of PD account reg
26.09.2014Wild life week celebration during Oct.2 to 8 Pledge to be taken by Govt.Officials & Students on 06-10-2014
26.09.2014Conducting Sanskrit Camp 2014-15 ..Directions
26.09.2014Sanskrit Education-Purchase of Library books reg.
25.09.2014NuMATS circular 2014
25.09.2014Gen Edn.Review petition No:347-348 of 2014(state of Kerala Vs T.S Nadeera &another)reg appointment of protected Teachers in Aided Schools.
25.09.2014General Transfer of Higher Secondary School Teachers - amended order dtd 22-09-2014
25.09.2014Backward communities -Prematric Scholarship distribution-Revised Guidelines G.O 80/2014 dtd 19-09-2014
25.09.2014Submission of Service Card of primary HM'S
24.09.2014K-TET EXAM 2014..Instructions to DEO'S
24.09.2014World Space Week - |Notification| |Guidelines|Handbook| Poster| Resourcematerial|
24.09.2014Mobilization of additional resources for State-Revision of non tax revenue items..orders issued
23.09.2014Prime Ministers award for excellence in public administration for the year 2013-14-Nomination called for
22.09.2014Transfer and Posting officers in the cadre of DEO'S
22.09.2014Honorarium to the part time Urdu Teachers for the Year 2014-15 reg.
22.09.2014Sanskrit Education -Periods alloted in LP Schools
22.09.2014Provosional List of Transfer of Resource Teachers under IEDSS working on contract basis
22.09.2014Promotion of last grade servants as clerks -Service card called for- Kannur district
22.09.2014Vacancy position of government schools in Kannur Dist.Transfer request called from teachers who have been retained 1:35,1:30 ratios
19.09.2014National Level Painting Competition on Water Conservation Letter  Proforma
19.09.2014Staff Details of Management Schools called for..DPI'S Letter to Corporate Managers/Managers having more than one school
19.09.2014House Building Advance to State Govt.Employees for 2014 -15 | Circular  |Combined Seniority List 
19.09.2014Transfer and Posting of Superintendents & Head Clerks
19.09.2014List of Beneficiaries of IDMI Scheme
18.09.2014HSE- Instructions to Principal - in charge of new Schools
18.09.2014HSE-Science Fair- Collection of 1 Rupee from Students for Gold Cup Reg.
18.09.2014Transfer and Posting of officers in the cadre of PA to DEO'S
18.09.2014Ratio Promotion in the cadre of Senior Superintendents and equated categories
18.09.2014Transfer and posting of Senior Superintendents and appointment of Senior Superintendents
18.09.2014Anganwadi functioning g along with pre primary - Clarification
18.09.2014Special issue of 5 Kg rice to School students covered under mid day meal scheme during Onam season - Modified order
18.09.2014Phone Numbers of DPI Office
18.09.2014Reporting Existing vacancies to PSC reg.Circular
17.09.2014Govt order about the Revised Time schedule for Higher Secondary Schools (9AM to 4.45PM)
17.09.2014Staff Fixation : Teachers Bank - Employee details collection 
16.09.2014HSE - Enrolment date for NSS unit extended to 25-09-2014
13.09.2014KER Amendment - Recruiting of Teaching and Non-Teaching Staffs in Aided Schools
13.09.2014Minority Prematric Scholarship Login/Verify Date Extended to 16-09-2014
12.09.2014HSE - G.O Related to Panchayath HSS
12.09.2014HSE - Subjects - Training at Kozhikode from 17-09-2014 to 20-09-2014
11.09.2014Permission Granted for boating in Idukki & Cheruthoni Dams from 01-09-2014 to 30-09-2014
11.09.2014Treasury Fixed Deposits- Revision of Interests
11.09.2014HSE- Panchayath Schools taken over by Govt- amendment in Seniority,Promotion ,Grade ,Transfer
10.09.2014
10.09.2014
10.09.2014
Prime Minister's Speech on Teacher's Day
NIC Webcast - DD News - Rajya Sabha TV - PMO
10.09.2014
10.09.2014
10.09.2014
05.09.2014Transfer and Postings of Teachers 2014-15 Provisional List
05.09.2014General Transfer & Postings of HSA -DDE Kannur
05.09.2014HSE - Transfer of Principals of GHSS
04.09.2014Staff Fixation 2014-15 -Collecting retrenched Teachers list
04.09.2014Staff Fixation 2014-15-deployment of retrenched/protected teachers in parent school
04.09.2014HSE- Kerala NSS Awards declared
04.09.2014National Means cum Merit Scholarship-2014-2015
04.09.2014State Level National Talent Search Exam-2014-15
03.09.2014Final list of eligible candidates who belong to backward communities and secured A+ in  plus two exams
03.09.2014
03.09.2014
02.09.2014Govt.Servants -Conduct Rules amendment-Holding Key Positions in Communal & Religious groups reg.
02.09.2014
02.09.2014
02.09.2014Final Seniority list of Kannada Knowing HSA'S
01.09.2014Onam - 5kg Special Rice to students enrolled in noon meal program
01.09.2014Noon Meal - Cook - Festival Allowance
01.09.2014Multi Grade Learning Centers(MGLC) - Onam Allowance
01.09.2014Promotion, Transfer and Postings of officers in the cadre of Heads of department as AEO'S & TTI'S
01.09.2014Promotion and postings of HSA'S in the cadre of Heads of Panchayath High schools
01.09.2014HSE -II Year Onam Exam Scheduled to be held on 02-09-2014 postponed to 04-09-2014 in Kannur Dist
01.09.2014Kerala Sastramela - 1 Kg.Gold Cup  Press Release Circular | Annexure I|Annexure II|
30.08.2014Festival to Pre Primary Teachers , Ayas and Cooks attached to Govt.Schools
30.08.2014Special Team from the treasury for the verification of Spark data with details in service book-instructions
30.08.2014Vigilance-Surprise inspection and checking Squad constituted to inspect Officers &Educational institutions
30.08.2014HSE- Permission granted to conduct Dakshina Bharath Hindi Prachar sabha Exam in HSS
30.08.201453rd National Teachers Day Celebration & Award Distibution..Notice
29.08.2014Eligiblity test for admitting students from UnAided Schools to GOvt/Aided schools - directions from the state child right commission to withdraw G.O 817/14 DPI dtd 18-02-2014
29.08.2014List of Government Schools without Toilets
29.08.2014Reporting anticipatory Vacancies upto Dec 31- 2015 before September 1..circular and format
29.08.2014General Transfer 2014-15 Directions- circular III
29.08.2014HSE- Teachers Day and congratulations to award winners by NSS
2908.2014Teachers Day- Prime ministers Address live telecast should me made available to students
29.08.2014D.Ed Second Semester Revaluation Circular
28.08.2014State Teachers Award 2014 -15 - Notification
Primary Section | Secondary Section
28.08.2014Effective Minimum effective strength for linguistic minority(Kannada) schools G.O No:162/14 dt.20-08-14
28.08.2014Promotion and transfer and posting to the cadre of the Heads of departmental HS/AEO/TTI'S dtd 28-08-14
28.08.2014Transfer and posting to the cadre of departmental HS/AEO/TTI'S dtd 28-08-2014
28.08.2014Special Team from the treasury for the verification of Spark data with details in service book
28.08.2014Promotion & posting of officers in the cadre of departmental HS(Linguistic minority Tamil)
28.08.2014Re arrangement of excess teachers reg. letter to DDE Thiruvananthapuram from DPI dtd 26-08-2014
27.08.2014Minority Prematric scholarship- login date extended.circular dtd 26-08-2014
27.08.2014Noon meal -Pre primary section cancellation of circular reg .inclusion of Pre primary in noon meal scheme
27.08.2014Service card verification - Clerical post
27.08.2014Staff Fixation 2014-2015 : Aided school Non Teaching Staff salary
27.08.2014HSE - Probation in the cadre of HSS Pricipals in Govt Schools
26.08.20141 Rs Collection from each student for the 1 KG Gold cup to the State Sasthramela Winners
26.08.2014Adhoc Bonus & Festival allowance to Govt.Employees sanctioned
26.08.2014Onam Advance to employees sanctioned G.O
26.08.2014Special Concessions for students not studying in Malayalam
26.08.2014Basic infrastructure facilities available in School
26.08.2014Temporary appointment of daily wages Teachers
26.08.201435 - National Games Service of Govt.Employees reg
25.08.2014Onam Exam Scheduled to be conducted on 26-08-2014 postponed -  press release
25.08.2014Details of Toilets, Urinals, Drinking water Facilities in Schools should be given to DPI before 29.8.2014 - Press Release
25.08.2014SchoolUrinals/Toilets - maintaining cleanliness...circular
25.08.2014Teachers Bank - Collection of employee details-correction and updation reg
25.08.2014First Term Examination -Smooth conduct of examinations due to ABVP strike dpi ltr dtd 25-08-2014
25.08.2014HSE - Request for inclusion of students in admitted students list who were wrongly updated as non join by schools..orders issued
25.08.2014Career advancement  scheme to directly appointed professionals in service - clarification
23.08.2014General Transfer of Heads of departmental High Schools/TTI'S/ AEO'S
23.08.2014Staff fixation 2014-15 - rearrangement of excess employees circular dtd 23-08-2014
23.08.2014Management training for officers in DPI/DDE/DEO/AEO
22.08.2014Prematric scholarship -2013-14 incorrect bank details for correction- circular and list of beneficiaries -  PDF format  Editable format
22.08.2014HSE -Seat distribution for additional batches in existing Higher secondary schools
22.08.2014Constitution of Kerala Administrative Service -Report approved
22.08.2014Various professional colleges,HSE, VHSE - admission to other backward classes - education benefits sanctioned
22.08.2014Mandatory reporting of child abuse cases to child welfare committee, childline or police station
22.08.2014Ravuthar community included in Muslim OBC G.O
22.08.2014HSE -Seat distribution for additional batches in existing Higher secondary schools
22.08.2014Higher Seconday - Onam Exam- Modified Time Table
22.08.2014HSE-Reposting of HSST (junior)Economics
22.08.2014HSE - ASAP - meeting on 25th August reg
21.08.2014HSE - New School and Additional Batches - Kannada & Arabic languages sanctioned instead of Malayalam and Hindi  in linguistic  minority areas-Revised Proceding dated 21/08/2014
21.08.2014Revised provisional seniority list of HSA'S for the period from 01-01-1997 to 31-12-2000
21.08.2014Higher Secondary - Transfer of Principals 2014 -15
21.08.2014HSE -SCERT -RP Workshop - Eng &Maths
20.08.2014Admission to Newly allotted Schools and additional Batches -Revised Schedule-circular dtd 20-08-2014
20.08.2014New Schools and additional Batches-Revised proceeding dated 20-08-2014 Annexure |
20.08.2014Cash Award for SC Students who got A Grade in School Youth Festival
20.08.2014Appointment of part time instructors - Regarding
20.08.2014Press Release on National Teachers Day celebration
20.08.2014Diet- Appointment of Principal and Senior Lecture -Transfer and Postings
20.08.2014Text Book Second Vol Indent Submission
20.08.2014SCERT- SRG - Workshop -Arabic,Physics,Comp.Sci/Application,Chem,Malayalam
19.08.2014Final Seniority list of Tamil knowing HSA'S eligible for out of turn promotion as HM
19.08.2014New common bill form for non salary claim such as PF, SLI, TA etc
19.08.2014Training in Regional Institute of English Bangalore for High school English Teachers
19.08.2014HSE -First year improvement exam -center sanctioned  in Gulf region - New Indian Model HSS Dubai
19.08.2014HSE -Onam Exam Notification and Timetable
19.08.2014Admission to New Schools and additional batches..instructions to Principals to stop admission procedure temporarily
19.08.2014HSE - First Year Improvement Exam-Change of date of Valuation reg
19.08.2014KSR- Special casual leave to officers having children undergoing chemotherapy, Dialysis & affected with Aids
18.08.2014Scheme of work 2014-15 Information Technology
18.08.2014Scheme for promoting young talents in science by Kerala State Council for Science, Technology and Environment
18.08.2014List of OBC Communities which are eligible for educational concessions as is given in OEC
18.08.2014HSE - General Transfer 2014-15 online application invited
18.08.2014Regular service of aided school teachers who lost the post due to division fall
18.08.2014Transfer of employees under Aided/Corporate Management Schools
18.08.2014Transfer, promotion, grade and seniority of the staff under the Local Self Government body
18.08.2014HSE-SCERT RP Workshop - Economics, Pol.Sci,History, Sanskrit
16.08.2014Staff Fixation-Additional Division Verification of UID/EID in all schools - DPI letter dated 14-08-2014
16.08.2014Prematric Scholarship 2014-2015
16.08.2014HSE - Newly Sanctioned Higher Secondary Schools & Batches -indenting for Text Books-Directions
16.08.2014HSE- QIP_Snehapoorvam..Non Submission of details by certain schools reg
16.08.2014Higher option for General Transfer Categories
15.08.2014Scheme of work (revised) HS | UPLP |
14.08.2014National Means Cum Merit Scholarship Exam 2014-15 reg
14.08.2014Admission to New School and New Batch batch-Additional information
14.08.2014Observance of Sadbhavana Divas on August 20th August  reg..circular and Pledge
14.08.2014Higher Secondary General Transfer2014-15 reg
14.08.2014HSE -Regional conference of NSS Program officers reg.
13.08.2014HSE - Independence Day Celebration reg. Circular
12.08.2014SSLC 2015 - CWSN regarding
12.08.2014Statutory Audit of RMSA for the year 2014-15 Details required for Audit
12.08.2014National School Games 2014-15
12.08.2014National Talent Search Exam 2014-15
12.08.2014Scheme of Work 2014-15  |HS |UP |LP|
12.08.2014Term Evaluation - 2014-15 Primary School
11.08.2014Monitoring Proforma - HM self Monitoring and Asst.Teachers class monitoring|
11.08.2014HSE- Residential creative workshop for SRG Training in Sociology- directions to the participants and Principals
09.08.2014Independence Day Circular
08.08.2014New Schools and Batches -Courses Sanctioned Order
08.08.2014Admission Procedure and Schedule in Newly sanctioned schools and additional Batches
08.08.2014Prematric Scholarship 2014-15 extension of date reg.circular dated 07-08-2014
08.08.2014HSE -Teachers Award - Entries invited
08.08.2014HSE -Astanga -Mega Ayurvedic Expo Reg
07.08.2014Staff Fixation 2014-15 Deployment of excess Teachers in Govt.Schools-clarification from the DPI -Letter dtd 06-08-2014
07.08.2014Xth Equivalency Exam2014 -Question paper indent and appointment of invigilators regarding..letter to DEO's from the commissioner of Examinations
07.08.2014National Integration Essay Competition
06.08.2014School Parliament Election -Modified circular Model Nomination Form
06.08.2014
06.08.2014Pay Revision Comission Questionaire - |Malayalam Version |English Version|
06.08.2014Provisional Seniority list of Kannada Knowing HSA'S eligible for out of term promotion as HM 2014-2015
06.08.2014Districtwise Transfer 2014-2015 reg.uploading vacancies based on staff fixation 2014 and time schedule
05.08.2014Staff fixation 2014-letter from DPI to DDE'S dtd 05-08-2014
05.08.2014State level inspire award exhibition at Kollam on 14/08/2014 -request to forward the list of selected students
05.08.2014Official Languages Awards-Nominations invited
05.08.2014Higher Secondary Scout and Guides -Training for scout masters 5th Spell circular dtd 05-08-2014
05.08.2014Staff Fixation online entry reg.Letter from DPI to ALL DDE/DEO/AEO's dt 04-08-2014
05.08.2014HSE -Additional skill acquisition program- starting skill training program for newly selected schools -  circular
05.08.2014HSE-NSS Pre Republic day parade camp -selection of volunteers reg.circular
04.08.2014HSE- First Year improvement Exam Revised Date of Exam
04.08.2014First Terminal Exam Time Table |HS Section | | UP Section | Muslim Schools |
04.08.2014HSE - By Transfer appointment of HSST (Jr) as HSST (Hindi)
04.08.2014Tribunal order about primary Hm Promotion
04.08.2014TTC 2014-  Exam  Revaluation Form and Circular
04.08.2014TTC 2014- Exam RAL candidates Result - Circular
04.08.2014Medical certificate of disabled persons-Representative from the Medical Education department also included in the committee..order
02.08.2014Reporting Vacancies to PSC through e mail - amended orders issued-No:1534/P&AR.C3/2014dtd 24-07-2014
02.08.201410th Standard Equivalency 2014- New Centres
02.08.2014K TET |Prospectus |Syllabus- Category I | Category II | Category III|Category IV |
02.08.2014Higher Secondary Ist Year Improvement Exam August 2014 - Hall Ticket distribution reg.
02.08.2014Residential Training For HSST'S in rare subjects-  Teachers deputed for Plus one improvement Exam are exempted from attending the training - Circular dtd 02-08-2014
02.08.2014 Shine John Memorial Inter School Quiz Competition - invitation
01.08.2014
01.08.2014Subject Combination of Newly Sanctioned Schools
01.08.2014Staff Fixation 2014-15 Disbursement of Salary from 15-07-2014 Circular
01.08.2014
01.08.2014Setting up of online receipt acounting system (e-treasury) process flow - approved
01.08.2014Transfer and posting of HSA'S in Panchayath High Schools
01.08.2014New Common Bill Form for drawing non salary claims -renamed as Form 59(C)
31.07.2014Know & Get Scholarships - An article by Malayala Manorama
31.07.2014
30.07.2014Staff fixation2014 - Letter from DPI to DDE/DEO/AEO'S dtd 30-07-2014
30.07.2014School parliament Election postponed ..DPI ltr dtd 30-07-2014
30.07.2014Income Tax deductions from the Salary of Government Employees.Instructions
30.07.2014Plus One admission-Inclusion of details of adm. to Management Quota and UnAided Schools in Central Admission Registry -Instructions
30.07.2014Retirement of Anganwadi workers Restricted to age 62..Orders issued
30.07.2014Sanskrit Week Celebrations from 7th Aug to 13th August ltr form MHRD dtd 20-06-2014
30.07.2014Higher Secondary- NSS Enrolment reg. Circular
27.07.2014Urdu Higher Exam March 2014 Results -  Click Here
27.07.2014Nursery teachers Education Course Exam March 2014 Results  - Click Here
26.07.2014Conducting Grama Sabhas during working days in schools - Instructions issued.
26.07.2014Compassionate Employment Scheme - Fixing of Norms regarding service conditions of appointees recruited against supernumery posts -orders
26.07.2014Promotion,Transfer & Posting of officers in the cadre of departmental HS/AEO/TTIs
25.07.2014DPI Press release about disciplinary action against Teachers
25.07.2014Higher Secondary Plus One improvement exam Aug 2014 -permitting students from Gulf Schools to write exam in Kerala reg
25.07.2014Higher Secondary -career day celebration -Directions to principals
24.07.2014Implementation of OSS in state schools  - circular
24.07.2014Option for Notional Grade questionaire-HM's Magazine by KPPHA July 2014
24.07.2014Minority Prematric Scholarship - extension of Date Notification    Circular
24.07.2014Rastriya Indian Military college -Entrace Exam 2014 reg.Circular
24-07-2014Urika Kerala Knowledge fest
24.07.2014 Art 2014-All Kerala Painting competition for HS & HSS -Pencil drawing &Water Colour
23.07.2014Transfer and posting of officers in the cadre of departmental HS linguistic minority Kannada- order
23.07.2014Early Disbursement of Pay and allowances to Muslim employees of state govt.G.O.P 305/2014 dtd 23-07-2014
23.07.2014Promotion of Last Grade Servants as Clerks and Typists - Clarification G.O.P 21/2014 dtd 19-07-2014
23.07.2014Department Test July 2014 - Instructions to candidates
23.07.2014List of Books selected for libraries in Govt Schools
23.07.2014Ma Nishada My dream Kerala -Permission to conduct painting competition in schools-ltr
22.07.2014DA Arrear -crediting to PF Accounts -Time Limit Extended
22.07.2014Income Tax -TDS Instructions Issued ltr No:64314/2014 fin dtd 16-07-2014
22.07.2014By Trasfer appointment of HSST Arabic Junior as HSST Arabic
22.07.2014Higher Secondary -Scout and Guides- Training for guide captains - IV th Batch reg.
21.07.2014Staff Fixation-Deployment of surplus Govt.School Teachers -Instructions
21.07.2014Option for notional grade for primary & High school Headmasters..G.O.(P)290/2014 fin dtd 16-07-2014
21.07.2014Illegal collection of money during admission to Plus one  reg.
21.07.2014School Parliament Election 2014- 15
19.07.2014Sanskrit Day  - Pledge
19.07.2014C -TET September 2014 | Notification | Website |
19.07.2014Transfer,Promotion,Grade,Seniority of Teaching&Non-Teaching Staff in Self Govt.Schools
19.07.2014SCERT -Meeting of Aided school Managers and representatives of Recognised Teachers union postponed
19.07.2014Higher Secondary New Time Table Circular dtd 07-07-2014
19.07.2014CWSN Medical Camp 2014-15 reg
18.07.2014Higher Secondary  - Plus One Admission -Marginal increase in seats allowed order dtd 18-07-2014
18.07.2014Subrato Mukharjee  cup foot ball championship reg.
18.07.2014HSE -Special School Teachers-Qualification and method of appointment modified -circular
17.07.2014Competitions for Teachers in connection with Teachers Day - DPI Circular
17.07.2014 HSE - Scout & Guides - Training for Scout masters - Third batch from 21st July to 27th July
17.07.2014 Mutual or Inter departmental Transfer from one unit  to another in the same department or from one department to another dept.
17.07.2014Format of declaration on the authenticity of students who have not received UID/EID - Classwise   pdf
17.07.2014Competitions for Sanskrit Teachers in connection with State level Sanskrit Day Celebration
17.07.2014National Pension System - mobility to state employees appointed into the service on or before 31-03-2013 & reappointed in various institutions on or after 01-04-2013
16.07.2014Conducting Aksharamuttam Quiz Competition reg
16.07.2014Promotion and posting to the cadre of departmental HS/AEO'S and TTI'S
16.07.2014Transfer and posting to the cadre Heads of departmental HS/AEO's/TTI'S
14.07.2014Transfer, Promotion, posting of Junior Superintendents and Head Clerks
14.07.2014Ratio Promotion In the cadre of senior superintedents and equated categories
14.07.2014Transfer of Teachers-  Submission of confidential report
12.07.2014Primary  Headmasters Promotion - Exemption from Departmental test-High court Judgement dtd 24-06-20144
11.07.2014Higher Secondary - Promotion of Principals reg.
11.07.2014Higher Secondary - By Transfer appointment of HSST in Arabic(junior) as HSST Arabic
11.07.2014Vidyaranga Kalasahithya vedi - meeting of district conveners reg circular dtd 07-07-2014
11.07.2014Application of CBSE/ICSE/recognized unaided school students -  circular dtd 09-07-2014
10.07.2014Staff Fixation  through Sampoorna - Circular dated 10-07-2014
10.07.2014Staff fixation -UID/EID print out -login disabled for HM due to site jam letter dtd 10-07-2014
10.07.2014B.Ed Course 2014-15 selection of candidates under Departmental Quota - Application called for
10.07.2014Examination Concessions to CWSN Students in SSLC 2015 Instructions and Annexures  in Malayalam   English
10.07.2014Prematric scolarship 2014-15 Implementing DBT reg. circular dtd 08-07-2014
10.07.2014Prematric Scholarhip 2014-15 Rejcting application having income less than course fee in respect of CBSE/ISCE & other recognised Un Aided schools cir dtd 09-07-2014
10.07.2014No objection certificate to CBSE/ICSE schools- Extension of receipt of application cir dtd 19-06-2014
10.07.2014HSE - Duties of Lab Assistants
10.07.2014RBI Quiz 2014  - Preliminary Selection - Notification
09.07.2014Higher Secondary - NSS Award declared
09.07.2014WIFS - Circular  Training manual  Guidelines to schools  Monitoring Formats
09.07.2014SSLC 2015 - CV COVER/ANSWER SHEET Requirement Indent - Circular
08.07.2014PSC Departmental Test July 2014 Time Table
08.07.2014Special Allowance to clerks or Peons for handling cash  drawal through ATM Clarification
07.07.2014Sampoorna Staff fixation 2013-14 Guidelines regarding taking the EID/UID print out of the 6th working day
07.07.2014Transfer & Postings to the cadre of Heads of High Schools
05.07.2014DPI Circular about Collection & remittance of Athletic fund for the year 2014-15
05.07.2014Staff fixation 2013& 2014 amendment order G.O(P) No 124/2014 Gen.Edn dtd 04-07-2014
05.07.2014Pay Revision 2014-Classification of Govt.employees -Modification
05.07.2014HSE-Single window system of +1 course for the academic year 2014-2015 - Prospectus
04.07.2014 Staff Fixation 2013-14-Deploying excess teachers in work arrangement - instructions ltr datd 04-07-2014
04.07.2014Text Book Distribution 2014 from Hub upto 15-07-2014 Circular
04.07.2014Higher Secondary - Additional Batch-Anomaly post creation - G.O
04.07.2014Higher Secondary-Anomaly post creation G.O Annexure
04.07.2014 Reconcile Statement on amount spent - Regarding
04.07.201410th Equivalency Exam 2014 Notification
04.07.2014Qualification for the post of HSA(Nat.Science)-Modified order dated 19-06-2014
03.07.2014Free Carrier Guidance for Minority Students
03.07.2014Reconcile Statement on amount spent - Regarding
03.07.2014Science/Maths/Social Science Action Plan & Circulars
02.07.2014Sanctioning of Pensionary benefits -Instructions issued - circular 64/2014 Fin dated 24-06-2014
02.07.2014Kerala Service Rules -Sanctioning Pension long after retirement- Time limit specified G.O(P)236/2014Fin dtd 21-06-2014
02.07.2014Transfer and posting of DEO's and DDE's
01.07.2014Higher Secondary- Scout &Guides - Selected school list
01.07.2014OBC Pre-Matric Scholarship : Fund Distribution | Alloted Schools |Beneficiaries List |
01.07.2014MDMS Allotment of contingent charge to Schools..Quarter 1 -2014-15-AEO Wise
01.07.2014Pre-Primary attached to Govt.Schools -including pupils in the noon meal programme reg.Circular
01.07.2014 HSE- Gandhi Darshan - Teachers Training in TVM Dist Postponed
01.07.2014 Nehru Trophy Boat Race 2014- Collection of funds by Govt.officials through sale of Tickets -Permission granted in southern Districts
01.07.2014SSLC 2014 -Direction on exemption of age circular dtd 23-06-2014
30.06.2014Starting Resource centres in General Schools under IED at AEO Level reg.
30.06.2014Inspire Award 2014-15 Circular  Website  Help File  General Guidelines
28.06.2014Report of Transfer of charge of Gazetted officers - Clarification issued circular No:24151Fin 19-06-2014
28.06.2014Financial Assistance to children from Women Headed Families -Application
28.06.2014Sampoorna Help File
28.06.2014Higher Secondary Revised Time Table & Govt.Order
28.06.2014IEDC Medical Camp -Circular
28.06.2014National Handicapped Award -2014 Applications invited (SWD) CircularH3/25768 dtd 25-06-2014
28.06.2014Tranfer and postings of employees to the office of the commissioner for Government Examinations,TVM
28.06.2014Prevention of unauthorized correction in the school records
28.06.2014Payment of Honorarium to the Eligible Teachers & Ayahs of Pre Primary School attached to Govt.Schools
27.06.2014Staff Fixation through Sampoorna - Circular
27.06.2014Ratio Promotion of UD Typist | Promotion in the cadre of Selection Grade Typist
27.06.2014HSE- By Transfer appointment- Economics
27.06.2014School Kalolsavam - Fund Collection
26.06.2014Kairali Vijnjan Pareeksha
26.06.2014Financial Assistance for children who excel in Art forms
26.06.2014Higher Secondary Education- Academic-Prof.P.O.J.Lebba Committee Report- Five-day working days in Higher Secondary Schools- G.O.(MS)No.117/2014/G.Edn Dt. 24/06/2014
26.06.2014Celebrations at government offices during working hours-directions - Cir.No.21040/A R 13/2013/P&ARD Dt. 05/03/2014
26/06/14HSS - Safety of school Bus -Instructions - Cir Dt. 24/06/2014
26/06/14HSS - PTA fund - Instructions - Cir Dt.16/06/2014

1 comment:

Sourav.g Sourav said...

please show district level sasthramela results....

School Kalolsavam Software and help file .

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom