Powered by Blogger.

പത്താം ക്ലാസിലെ മോഡല്‍ ഐ.ടി പരീക്ഷ ജനുവരി 30ന് തുടങ്ങി ഫെബ്രുവരി 10നും SSLC ഐ.ടി പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 23ന് തുടങ്ങി മാര്‍ച് 2നും പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്

May 5, 2010

scholarship

tIcf kÀ¡mcnsâ C³IÄsIbväv kvtImfÀjn¸nsâ kv{Io\nwKv sSÌn\v kwØm\ imkv{X kmt¦XnI ayqknbw At]£ £Wn¨p. kÀ¡mÀ, FbvUUv kvIqfpIfn 2009þ2010 A[yb\hÀjw Ggmw ¢mkn ]Tn¡p¶ hnZymÀYnIÄ¡v At]£n¡mw.At]£mt^mw tIcf kwØm\ imkv{X kmt¦XnI ayqknbw sh_vsskäv www.kstmuseum.com \n¶px

No comments:

School Kalolsavam Software and help file .

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom