Powered by Blogger.

പത്താം ക്ലാസിലെ മോഡല്‍ ഐ.ടി പരീക്ഷ ജനുവരി 30ന് തുടങ്ങി ഫെബ്രുവരി 10നും SSLC ഐ.ടി പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 23ന് തുടങ്ങി മാര്‍ച് 2നും പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്

May 7, 2010

CCRT

¶‰½Ñ Ÿ¯¹Ÿ¸‰¯¥°‰ ª‰²Ô°µú µŸúÜ ¶ý¯Ü ‰àÅ¦Þ ¦°¶Ÿ¯©¸Ÿ¸ ‚ú¸ µ½“¤°œ°Â¸ µŸúÜ µµ½ã£¦°, µŸ¾Ï•¦°, Ÿ±œ°¤Ü µŸ¾Ï•¦° ª°¢¯‹Ì°µ§ ¿Î»¯ã‰Ü¾¸ 㥰«±§œ¹ œÞ‰²¹. ŸÜⱟ¸ ª°ª¥Äà „àµÔµ“ ¡¶¤¯•¯Ý Ÿ¸‰³à µ®•¸£¯èÜ £²¶Šœ •¤¦‰¸“Ü, †Ÿ¸.Ÿ°.ƒ.‚Ü.“°., ª°š»¯¢ªÏ, ã³×Ô²¥, ˜°¥²ªœÐã²¥¹ 695 012 ª°§¯ŸÌ°Þ ¿¤¤¸¾—¹.

No comments:

School Kalolsavam Software and help file .

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom