Sep 4, 2011

Milma price hiked. Monday onwards

anÂa]mensâ ]pXp¡nb hne enädn\v, {_m¡än ]gbhne
U_nÄtSm¬Uv þ 27 (22), tSm¬Uv 28 (23), tlmtamPss\kvUv tSm¬Uv þ 30 (25), tlmtamPss\kvUv tPgvkn þ 30 (25), tPgvkn t\m¬ tlmtamPss\kvUvþ 30 (25), dn¨v ¹kv þ31 (26), Ìm³tUÀssUkvUv þ 31 (26). anÂa ssXcnsâ ]pXp¡nb hnÂ]\ hne 500 {Kmw ]mbv¡än\p 17.00 cq].

No comments:

School Kalolsavam Software and help file .

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom