Powered by Blogger.

പത്താം ക്ലാസിലെ മോഡല്‍ ഐ.ടി പരീക്ഷ ജനുവരി 30ന് തുടങ്ങി ഫെബ്രുവരി 10നും SSLC ഐ.ടി പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 23ന് തുടങ്ങി മാര്‍ച് 2നും പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്

Sep 4, 2011

Milma price hiked. Monday onwards

anÂa]mensâ ]pXp¡nb hne enädn\v, {_m¡än ]gbhne
U_nÄtSm¬Uv þ 27 (22), tSm¬Uv 28 (23), tlmtamPss\kvUv tSm¬Uv þ 30 (25), tlmtamPss\kvUv tPgvkn þ 30 (25), tPgvkn t\m¬ tlmtamPss\kvUvþ 30 (25), dn¨v ¹kv þ31 (26), Ìm³tUÀssUkvUv þ 31 (26). anÂa ssXcnsâ ]pXp¡nb hnÂ]\ hne 500 {Kmw ]mbv¡än\p 17.00 cq].

No comments:

School Kalolsavam Software and help file .

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom