Powered by Blogger.

പത്താം ക്ലാസിലെ മോഡല്‍ ഐ.ടി പരീക്ഷ ജനുവരി 30ന് തുടങ്ങി ഫെബ്രുവരി 10നും SSLC ഐ.ടി പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 23ന് തുടങ്ങി മാര്‍ച് 2നും പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്

Jun 8, 2011

Xncph\´]pcw: tIm«bw, Be¸pg PnÃIÄ IW¡pIÄ \ÂIm¯Xn\m kvIqÄ hnZymÀYnIfpsS Xesb®Â kw_Ôn¨ ]qÀW hnhcw XbmdmbnÃ. cWvSp PnÃIfn Ah[nbmbXn\memWp Ip«nIfpsS Xesb®Â kw_Ôn¨p ]qÀW hnhcw e`yamImXncp¶sX¶p s]mXphnZym`ymk UbdÎÀ F.]n.Fw. apl½Zv l\ojv Adnbn¨p. Be¸pg, tIm«bw PnÃIfnse IW¡pIÄ e`yambtijw am{Xta Ip«nIfpsS F®w kw_Ôn¨p ]qÀWcq]amIq. 

No comments:

School Kalolsavam Software and help file .

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom