Powered by Blogger.

പത്താം ക്ലാസിലെ മോഡല്‍ ഐ.ടി പരീക്ഷ ജനുവരി 30ന് തുടങ്ങി ഫെബ്രുവരി 10നും SSLC ഐ.ടി പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 23ന് തുടങ്ങി മാര്‍ച് 2നും പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്

Oct 17, 2010

C´y³ Hmbn tImÀ]tdj³ s]t{Smfnsâ hne 72 ss]k hÀ²n¸n¨p. hnehÀ²\hv C¶v AÀ²cm{Xn apX {]m_ey¯n hcpw. `mcXv s]t{Smfnbw C¶se s]t{Smfnsâ hne 70 ss]k hÀ²n¸n¨ncp¶p. lnµpØm³ s]t{Smfnbw 2 Znhk§Ä¡pÅn hnehÀ²\hv {]Jym]n¡psa¶v kqN\IfpWvSv.

No comments:

School Kalolsavam Software and help file .

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom