Powered by Blogger.

പത്താം ക്ലാസിലെ മോഡല്‍ ഐ.ടി പരീക്ഷ ജനുവരി 30ന് തുടങ്ങി ഫെബ്രുവരി 10നും SSLC ഐ.ടി പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 23ന് തുടങ്ങി മാര്‍ച് 2നും പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്

Jun 27, 2010

anI¨ {]hÀ¯\w ImgvNsh¡p¶ kvIqÄ ]nSnFbv¡v ]pckvImcw \ÂIpsa¶v hnZym`ymka{´n Fw.F.t__n Adnbn¨p. D]PnÃmXew apX kwØm\Xew hsc AhmÀUv \ÂIpw. Cu hÀjwXs¶ CXpkw_Ôn¨v Xocpam\apWvSm¡pw. ¹kvSp hnZymÀ°nIÄ¡v D¨`£Ww \ÂIp¶ ]²Xn hym]n¸n¡psa¶pw Fw.F. t__n ImkÀtImSv s]cnbbn ]dªp
No comments:

School Kalolsavam Software and help file .

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom