Apr 17, 2010²KÞ¢ ÐÞØßW çºøÞX- ¦ùá ÕÏØí
ÕßÆcÞÍcÞØ ¥ÕµÞÖ ÈßÏ΢ È¿MÞAáKÄßæa ÍÞ·ÎÞÏß ¨ ÕV×¢ ÎáÄW ²KÞ¢ÐÞØí dÉçÕÖÈJßÈáU dÉÞÏ¢ ¦ùí ¦AÃæÎKᢠ®KÞW §æAÞˆ¢ ²øá ÕÏTí §{Õá ÈWµÃæÎKᢠÖáÉÞVÖ æº‡áK ùßçMÞVGí, ØVAÞV ÈßçÏÞ·ß‚ ØÎßÄß ÕßÆcÞÍcÞØÎdLßAá ØÎVMß‚á.

§ÄÈáØøß‚í §æAÞˆ¢ ¥FáÕÏTáµÞæøÏᢠ²KÞ¢ÐÞØßW çºVAÞX Ä¿TÎ߈. §çMÞZ ¥Fá ÕÏTáµÞæøÏÞÃí ²KßW çºVçAIæÄCßÜᢠ¦ùáÎÞØæJ §{Õá ÈWµß ÈÞÜø ÕÏTáµÞæøÏᢠçºVAÞùáIí. çµdw ÈßÏ΢ ¥ÈáØøß‚á dÉçÕÖÈJßÈáU dÉÞÏ¢ ¦ùÞÏß ÈßÖíºÏß‚ÞW §æAÞˆ¢ ²KÞ¢ÐÞØßW µáGßµ{߈ÞJ ¥ÕØíÅ Õøá¢. ¥ÄßÈÞÜÞÃí §{Õí ¥ÈáÕÆßAáKÄí. ÉáÄßÏ Éøß×íµÞø¢ È¿MÞAáKÄáÎâÜ¢ ²KÞ¢ÐÞØßW ÕßÆcÞVÅßµZ µáùEÞÜᢠ¥ÇcÞɵæø Ø¢øfßAÃæÎKá ùßçMÞVGßW ÈßVçÆÖß‚ßGáIí.

¨ ÕV×¢ ÎáÄW ¥FÞ¢ÐÞØí ®WÉß Øíµâ{ßæaÏᢠ®GÞ¢ ÐÞØí ÏáÉß Øíµâ{ßæaÏᢠÍÞ·ÎÞµá¢. ¥ÇcÞɵ ÕßÆcÞVÅß ¥ÈáÉÞÄ¢ ®WÉßÏßW 1:30, ÏáÉßÏßW 1:35 ®K dµÎJßÜÞÏßøßAá¢. Éçf ¥AÞÆÎßµí ÕV×¢ Äá¿BßÏÞÜᢠ§Äá È¿MÞAÞX ØÞÕµÞÖÎáIí. §ÄÈáØøß‚í ®WÉß, ÏáÉß ÕßÍÞ·B{ßæÜ ¥ÇcÞɵ ÄØíÄßµµZ 33% ÕVÇßAá¢. ÏáÉßÏᢠèÙØíµâ{ᢠ²Kß‚ÞÃá dÉÕVJßAáKæÄCßW ®GÞ¢ÐÞØßW ÉÀßMßAáK ¥ÇcÞɵVAí ¥Õøáæ¿ ÄØíÄßµÏᢠÖO{Õᢠآøfß‚áæµÞIá ÄæK ®GßW Äá¿VKá¢
ÉÀßMßAÞ¢. ¥çÄØÎÏ¢ ÏáÉß ÕæøçÏ ©Uâ ®CßW Ìß®Áí ÉÞØÞÏ ÏáÉß ØíµâZ ¥ÇcÞɵæø ®GÞ¢ ÐÞØßW ÉÀßMßAáKÄßÈá ÈßçÏÞ·ßAâ. §ÈßÎáÄW Ìß®Áí ÉÞØÞÏÕæø ÎÞdÄçÎ ®GßçÜAá ÈßçÏÞ·ßAáµÏáUâ. èÙØíµâ{ßWÈßKí ®GÞ¢ ÐÞØí çÕVæÉ¿áJáKÄßÜâæ¿ èÙØíµâZ ¥ÇcÞɵ ÄØíÄßµµ{áæ¿ ®H¢ ÎâKßW øIÞÏß µáùÏáæÎCßÜᢠ®ˆÞÕæøÏᢠآøfßAÃæÎKá ÈßVçÆÖß‚ßGáIí.

Ø¢ØíÅÞÈJí ®ˆÞÏß¿Jᢠ²øá µßçÜÞÎàxùßÈáUßW ®WÉß Øíµâ{ᢠÎâKá µßçÜÞÎàxùßÈáUßW ÏáÉß Øíµâ{ᢠ©ùMÞAÃæÎKᢠØÎßÄß ÈßVçÆÖß‚á. §ÄÈáØøß‚í 250 ®WÉß, ÏáÉß Øíµâ{áµæ{CßÜᢠÉáÄßÏÄÞÏß Äá¿çBIß Õøá¢. ÕßÆcÞÍcÞØ ¥ÕµÞÖ ÈßÏ΢ È¿MÞAáKÄá Ø¢Ìtß‚í ®ˆÞ øÞ×íd¿àÏ µfßµ{áÎÞÏᢠÎdLßÄÜ ºV‚ È¿JÃæÎKÞÃá ØÎßÄßÏáæ¿ ÎæxÞøá ÈßVçÆÖ¢. ØÎßÄßÏáæ¿ ùßçMÞVGí §Èß ÇÈÕµáMí ÉøßçÖÞÇß‚çÖ×¢ ÎdLßØÍÏáæ¿ Éøß·ÃÈÏíAá Õ߿â. Äá¿VKá ÈßÏÎØÍÞ ØÌí¼µí¿í µNßxßÏÞÃá ºGB{ßW çÍÆ·Äß ÕøáçJIÄí. ØÌí¼µí¿í µNßxßAá Õß¿ÞæÄÏᢠ§Äá È¿MÞAÞX ÎdLßØÍÏíAí ¥ÇßµÞøÎáIí. ÎdLßØÍÏáæ¿ Éøß·ÃÈÏíAá Õß¿áKÄßÈá ÎáXÉí ®WÁß®Ëí ºV‚溇ÞX ØÞÇcÄÏáIí. ÈßÏ΢ ÈßÜÕßW ÕK ØÞÙºøcJßW §æAÞˆ¢ È¿MÞAßÏßæˆCßW ¦æøCßÜᢠçµÞ¿ÄßæÏ ØÎàÉßç‚AÞæÎKá ºâIßAÞGáKá.

ØÎßÄßÏáæ¿ ¥ÕØÞÈ çÏÞ·¢ æÉÞÄáÕßÆcÞÍcÞØ æØdµGùß ¼ÏߢØí ÕV·àØßæa ¥ÇcfÄÏßW µâ¿ß. æÉÞÄáÕßÆcÞÍcÞØ ÁÏùµí¿V ÎáÙNÆí ÙÈà×í, ®ØíØߧ¦V¿ß ÁÏùµí¿V çÁÞ. ®¢.®. ~ÞÆV, ¥ÇcÞɵ Ø¢¸¿ÈÞ çÈÄÞA{ÞÏ ®X. dÖàµáÎÞV, ¿ß. ÕßÈÏÆÞØí, Øß. ©ØíÎÞX,¦ØâdÄà çÌÞVÁí ¥¢·¢ Øß.Éß. ÈÞøÞÏÃX ®KßÕøÞÃí ¥¢·BZ. --------_____________________________________ÎÜÏÞ{ ÎçÈÞøÎ

No comments:

School Kalolsavam Software and help file .

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom